Οδηγός ΙΟ3: Γονεϊκή Εμπλοκή

Η γονεϊκή εμπλοκή θεωρείται βασικό στοιχείο στην εκπαίδευση των παιδιών γενικότερα, ενώ ακόμη πιο σημαντική θεωρείται στις περιπτώσεις πολυπολιτισμικών σχολείων, καθώς αποτελεί τον μόνο αποτελεσματικό τρόπο γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ των διαφορετικών πολιτιστικών πρακτικών και νορμών που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Η γονεϊκή εμπλοκή είναι ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος αυτού και του οδηγού IO3 που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος. Ειδικότερα στον οδηγό ΙΟ3: Γονεϊκή Εμπλοκή, θα περιλαμβάνονται μελέτες περίπτωσης (Case studies) αναφορικά με την γονεϊκή εμπλοκή καθώς και καλές πρακτικές που την προωθούν. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας σειράς από σχετικές δραστηριότητες ενταγμένες σε μια εργαλειοθήκη (Toolkit) για θεματικές συζητήσεις που θα εισαγάγουν ευαίσθητα θέματα όπως το φύλο, το σώμα και την υγεία για συζήτηση/εκπαίδευση των δασκάλων καθώς και για την ευαισθητοποίηση των γονέων.

Η κάθε χώρα θα παρέχει 2 μελέτες περίπτωσης ως καλές πρακτικές σχετικά με τη γονεϊκή εμπλοκή, μία σε κάθε ένα από τα ακόλουθα τρία θέματα: το σώμα μέσα από μια διαπολιτισμική προοπτική, το φύλο μέσα από μια διαπολιτισμική προοπτική και υγεία μέσα από μια διαπολιτισμική προοπτική. Οι καλές πρακτικές θα επιλεγούν με βάση συγκεκριμένους δείκτες που θα δοθούν σε κάθε χώρα πριν τη συλλογή τους.

Οι δραστηριότητες που προτείνονται στην εργαλειοθήκη θα βασίζονται στη διαπολιτισμική προσέγγιση και σε μη τυπικές μεθόδους διδασκαλίας. Και τα δύο, αναγνωρίζουν την αξία του ιδιαίτερου πολιτιστικού υπόβαθρου και τις εμπειρίες των γονέων, δίνοντας έμφαση στο διάλογο και την κοινή διαπραγμάτευση σε αντίθεση με την απλή παρατήρηση των διαφορών.. Η κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο θα προτείνει δραστηριότητες για τους γονείς και τους δασκάλους βασισμένες στα αποτελέσματα των δυο προηγούμενων οδηγών IO1 και του IO2. Η διαδικασία κατασκευής της εργαλειοθήκης περιλαμβάνει μελέτη του Οδηγού και ανατροφοδότηση από όλους τους εταίρους, πιλοτική χρήση του Οδηγού γονέων ΙΟ3, αξιολόγηση, ανασκόπηση και διόρθωση, μετάφραση και έλεγχος του οδηγού ΙΟ3.

Ο Οδηγός IO3 θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Έργου και μέσω άλλων καναλιών που ορίζονται στο σχέδιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του εν λόγω Έργου. Θα διεξαχθούν 5 τουλάχιστον εργαστήρια σε κάθε χώρα με 5 δασκάλους και 10 γονείς, το κάθε ένα. Ο οδηγός ΙΟ3 θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που θα διοργανωθούν με τη συμμετοχή των γονέων και του σχολείου (E2). Η κάθε συνάντηση θα γίνει με 15 γονείς και δασκάλους και με μέλη της ομάδας του Προγράμματος. Οι δάσκαλοι και γονείς που θα συμμετέχουν στις διάφορες επιμορφώσεις/εργαστήρια θα αξιολογήσουν το περιεχόμενο των εν λόγω συνεδριάσεων (και έμμεσα τον οδηγό) χρησιμοποιώντας δείκτες όπως: ικανοποίηση όσον αφορά το εργαστήριο, ενδιαφέρον, σχετικότητα με το θέμα και πρακτική αξία.


Λήψη συνδέσμου για τον "Γονεϊκή Εμπλοκή" (English)
Λήψη συνδέσμου για τον "Γονεϊκή Εμπλοκή" (Deutsch)
Λήψη συνδέσμου για τον "Γονεϊκή Εμπλοκή" (Français)
Λήψη συνδέσμου για τον "Γονεϊκή Εμπλοκή" (Español)
Λήψη συνδέσμου για τον "Γονεϊκή Εμπλοκή" (Italiano)
Λήψη συνδέσμου για τον "Γονεϊκή Εμπλοκή" (Ελληνικά)